Inledande möte
Vid ett förutsättningslöst möte träffar Du den arkitekt och byggare som kommer att följa Dig genom hela processen. Vi går igenom de grundläggande faktorerna såsom storlek på huset, typ av tomt, husets standard och prisnivå. Riktlinjer dras upp för det fortsatta arbetet.

Arkitektskisser
Arkitektens arbete inleds med ett platsbesök på tomten. I samråd med er tas sedan skisser fram*. Stor hänsyn tas till era behov och önskemål, samt till tomtens förutsättningar. I detta skede diskuteras också standarden för ytskikt och inredning i förhållande till er budget. När vi är överens upprättas ett entreprenadkontrakt.

Tidplan
I samband med upprättande av avtalet tas även en tidsplan för projektet fram. Självklart är ni med och påverkar processen utifrån era önskemål.

Bygglov
Skisserna bearbetas till en färdig bygglovshandling. Vi hjälper sedan till med all pappershantering samt all kontakt med kommunen. Byggnadsnämnden har en handläggningstid på ca 10 veckor. Under tiden arbetar vi vidare med planeringen av byggnationen.

Projektering
Under projekteringen fördjupas de handlingar som togs fram under bygglovsskedet. Vilka handlingar som behöver tas fram beror på husets utformning och vad kommunen begär för att ge startbesked.

Startbesked
När kommunen har lämnat startbesked börjar vi bygga. Från första spadtaget till nyckelfärdigt hus tar det normalt mellan 7 och 11 månader beroende på hustyp och storlek.

Byggnation
Inför byggstarten görs en utmätning. Det innebär att den nya byggnadens läge markeras innan schaktning och grundarbete påbörjas. Därefter uppförs lösvirkesstommen. När stommen är rest får ni möjlighet att gå in i huset för att få en känsla för hur det kommer att bli. Möjlighet finns nu att göra justeringar, som exempelvis ändring av läge och storlek på fönster eller dörrar.
Tak och väggar tätas och vädersäkras. Efter det påbörjas uttorkning av grund och trästomme samtidigt som yttertak och fasad färdigställs. Det invändiga arbetet påbörjas efter noggranna fuktmätningar som säkerställer att konstruktionen är helt torr.

Kulörsättning/Materialval/Inredning
Vi har inte bundit upp oss till särskilda leverantörer när det gäller kök, trappa och ytskikt. Alla val sker löpande parallellt med byggnationen. Våra arkitekter hjälper gärna till med allt från kulörsättning till val av material och planering av inredning.

Kontroller
Den kontrollansvarige utför löpande kontroller på arbetsplatsen. Byggnadsnämnden gör vanligtvis ett platsbesök när stommen är rest. Alla inblandade entreprenörer gör löpande egenkontroller enligt upprättad kontrollplan.

Slutbesiktning/Slutbevis
När byggnadsarbetet är avslutat är det dags för slutbesiktning. Vid det tillfället träffas samtliga inblandade entreprenörer, ni – i egenskap av beställare-, en representant från byggnadsnämnden, kontrollansvarig samt en oberoende besiktningsman. Kontrollansvarig samlar in allas egenkontroller och sammanställer dessa till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden utfärdar sedan ett slutbevis som intygar att huset uppfyller samtliga krav.

Inflyttning
Dags för inflyttning!
Vi på R-hus överlämnar nyckeln och tackar för en trevlig resa.
Som ägare till ett R-hus kan man bo tryggt.
För utfört arbete gäller en unik garantitid på hela 15 år.

*Eftersom arkitektskisserna tas fram innan ett kontrakt är tecknat debiteras en handpenning. Den summa som betalas dras senare av från kostnaden för bygglovshandlingarna.